مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
چكارن 4,924 4.994,848 3.37461 5,826,91028,246M
چكاپا 2,650 (0.6)2,659 (0.26)819 19,360,22551,474M
لطيف 77,150 (1.91)77,350 (1.65)243 14,7361,140M
چكاوه 13,500 (2.17)13,530 (1.96)267 879,80911,846M
كاغذ مراغه 5,000 05,000 00 00M
چكارم 2,399 02,399 00 00M
چبسپا 500 (64.29)1,400 00 00M
چكاپا 12,350 (0.87)12,640 1.4636,450 186,533,7062,357,861M