مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
پدرخش 10,340 (1.05)10,480 0.29384 1,672,17617,519M
پلاست 9,780 0.729,730 0.2160 379,9783,724M
پسهند 62,990 0.7562,610 0.1474 66,4354,175M
پيزد 4,134 (0.39)4,152 0.05327 808,1933,356M
پاسا 15,860 (1.12)16,020 (0.12)51 200,8903,206M
پكرمان 39,890 (0.6)40,020 (0.27)187 809,54132,376M
پارتا 7,190 0.147,160 (0.28)91 423,2542,993M
پتاير 2,386 (1.77)2,409 (0.82)383 4,974,01211,959M
پلاسك 8,430 (2.43)8,440 (2.31)477 5,324,49444,957M
پلوله 34,450 (2.96)34,600 (2.54)130 524,61318,083M
پشاهن 105,650 (2.98)108,900 06 1,193126M
پكوير 7,650 07,650 0680 17,952,748137,305M
پارتا 8,390 (2.89)8,530 (1.27)42 803,4266,741M
پكوير 14,350 (0.97)14,366 (0.86)28 17,599253M