مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
وبانك 13,020 1.413,040 1.56968 11,092,076144,615M
وصندوق 18,600 2.3718,410 1.32253 4,333,45880,328M
وغدير 25,430 0.4325,420 0.391,437 12,685,149322,498M
وكغدير 14,300 0.3514,280 0.21843 3,873,20055,476M
ونيكي 7,730 0.397,710 0.13343 7,623,89158,847M
شستا 1,171 0.091,171 0.093,926 209,159,617244,938M
واميد 17,380 0.0617,330 (0.23)1,298 13,595,900235,627M
سينا 1,000 01,000 00 00M
تدبير 1,000 01,000 00 00M