مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
دماوند 8,590 4.888,590 4.88343 4,077,90135,012M
بمولد 5,260 3.915,266 4.032,962 17,868,88794,092M
وهور 1,941 1.091,932 0.63308 5,495,18710,619M
بمپنا 6,610 0.616,600 0.4683 501,0723,307M
بزاگرس 5,056 0.485,049 0.34250 1,600,2118,104M
بجهرم 2,300 0.042,300 0.04815 18,114,19741,667M
مبين 8,010 (0.25)8,030 0102 519,8864,166M
ونيرو 4,880 (2.01)4,980 01,293 24,424,946121,625M
بفجر 19,080 0.2119,030 (0.05)113 285,0705,377M
بپيوند 12,790 (1.24)12,910 (0.31)698 1,225,37215,824M
بكهنوج 1,170 (0.59)1,173 (0.34)316 9,189,24410,778M
آبادا 10,260 (2.47)10,410 (1.05)556 756,5887,803M
بگيلان 14,000 (0.99)13,930 (1.49)583 436,9076,088M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M