مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ولملت 4,367 5.974,338 5.27434 5,703,86224,741M
ولپارس 3,423 53,376 3.561,690 3,280,26611,228M
ولتجار 2,875 2.972,859 2.4267 6,679,62319,095M
وايران 2,733 (1.05)2,792 1.09659 8,689,51224,262M
ولغدر 11,250 (1.75)11,570 1.05760 2,982,18734,516M
ولصنم 2,685 (2.4)2,740 (0.4)177 1,455,4373,944M
ولانا 14,590 (1.02)14,680 (0.41)315 1,611,32123,657M
ولراز 27,500 (3)28,000 (1.23)819 1,300,24036,384M
ولكار 6,250 (2.95)6,360 (1.24)1,155 2,108,91513,387M
ولشرق 2,390 (3.36)2,441 (1.29)561 7,695,45518,784M
ولبهمن 3,602 (4.23)3,677 (2.23)244 2,603,7789,575M
وليز 1,760 (4.97)1,796 (3.02)371 5,620,1509,958M
ولساپا 1,520 (5.77)1,541 (4.46)2,207 73,872,517113,835M
ولنوين 1,000 01,000 00 00M
واسپاري آيندگان 1,000 01,000 00 00M