مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
وغدير 14,690 (0.74)14,770 (0.2)2,023 14,351,084211,984M
وصندوق 14,480 (1.03)14,590 (0.27)192 1,892,30927,371M
واميد 14,450 (2.3)14,740 (0.34)433 2,832,55041,484M
ونيكي 9,620 (2.93)9,820 (0.91)600 6,075,18259,565M
شستا 997 (1.77)1,003 (1.18)19,926 829,624,587832,169M
وبانك 9,910 (3.97)10,130 (1.84)926 8,230,20482,841M
سينا 1,000 01,000 00 00M
تدبير 1,000 01,000 00 00M