مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
وبانك 12,220 4.9812,220 4.982,942 55,731,255681,158M
وغدير 24,160 3.3824,080 3.041,434 16,122,095388,275M
شستا 1,165 1.841,166 1.927,837 573,900,529669,254M
ونيكي 7,540 1.077,520 0.8428 6,426,27548,744M
وصندوق 17,900 2.1117,600 0.4155 1,094,33519,640M
وكغدير 13,500 0.4513,440 0778 6,558,76288,128M
واميد 15,010 015,010 0186 2,148,96232,239M
سينا 1,000 01,000 00 00M
تدبير 1,000 01,000 00 00M