مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بمپنا 6,610 0.156,660 0.91182 1,747,95511,638M
بگيلان 13,810 (0.86)14,050 0.86752 457,8386,433M
بجهرم 2,293 (0.3)2,319 0.83988 25,878,41760,006M
بفجر 18,730 (1.58)19,030 051 265,3095,035M
مبين 7,990 (0.5)8,030 0155 918,4477,360M
وهور 1,933 0.051,931 (0.05)275 7,722,38314,916M
بزاگرس 5,050 0.025,040 (0.18)228 1,700,6378,556M
بكهنوج 1,154 (1.62)1,169 (0.34)197 3,425,6824,006M
بپيوند 12,760 (1.16)12,820 (0.7)740 636,3358,155M
دماوند 8,300 (3.38)8,480 (1.28)324 1,461,93312,398M
آبادا 10,130 (2.69)10,270 (1.34)701 908,7059,258M
بمولد 5,100 (3.15)5,150 (2.2)2,342 8,932,27946,043M
ونيرو 4,720 (5.22)4,814 (3.33)1,572 26,213,796126,189M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M