مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تفيرو 53,100 2.9153,100 2.911 48426M
لخانه 14,090 (2.89)14,480 (0.21)37 94,3291,329M
تپمپي 11,620 (1.19)11,730 (0.26)284 1,637,47719,203M
تايرا 9,250 (1.39)9,340 (0.43)525 2,334,94621,675M
لبوتان 20,790 1.5620,350 (0.59)170 541,28010,960M
تكشا 34,900 (0.31)34,790 (0.63)132 127,2404,359M
انتخاب 27,350 (0.91)27,400 (0.72)240 280,5527,690M
لابسا 7,700 (1.03)7,700 (1.03)180 1,091,7598,333M
تكنو 6,400 (2.44)6,460 (1.52)336 3,132,02420,242M
لخزر 14,490 (3.46)14,690 (2.13)372 731,51710,665M
لازما 81,450 (2.98)82,100 (2.2)24 178,14214,510M
گلديرا 6,110 (2.71)6,120 (2.55)413 4,638,64928,385M
تپكو 2,248 (2.98)2,255 (2.68)736 32,532,55273,368M
تمحركه 15,740 (2.96)15,740 (2.96)52 1,750,96727,560M
تكمبا 8,720 (4.91)8,790 (4.14)666 6,461,35556,819M
تاتمس 100,000 (2.06)101,550 (0.54)44 53,3025,332M
وتوشه 6,820 0.296,780 (0.29)159 1,705,02611,541M
لسرما 31,120 4.9930,850 4.08229 557,79217,207M
توربو 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M