مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كبافق 29,900 (1.58)30,950 1.88614 905,66828,027M
تجلي 2,418 1.62,419 1.64432 9,128,84822,085M
تكنار 58,400 357,600 1.5936 184,43210,771M
كدما 70,270 (1.72)71,680 0.251,219 1,309,89393,895M
كچاد 5,210 0.375,198 0.131,117 16,918,84387,991M
كنور 7,790 1.567,680 0.13381 4,574,88235,325M
تاصيكو 8,380 (0.12)8,400 0.12216 1,774,78415,013M
اپال 13,110 0.7713,020 0.08370 784,61810,284M
كگهر 17,710 (1.06)17,890 (0.06)108 195,1293,455M
وامير 330,000 (0.02)329,800 (0.08)31 8,5522,809M
كگل 5,030 (1.76)5,100 (0.39)924 36,759,352187,500M
كمنگنز 15,370 (3.03)15,670 (1.14)215 461,6577,142M
فزر 41,900 (1.64)41,850 (1.76)3,384 6,245,930261,316M
كروميت 23,650 4.8823,650 4.88969 6,058,590143,286M
كاما 4,250 (2.72)4,272 (2.22)3,116 41,787,619178,520M
ومعادن 4,800 (0.91)4,825 (0.39)1,452 20,512,38598,880M
كروي 6,000 (0.66)6,000 (0.66)394 2,256,04213,467M
سنگ آهن شرق 10,000 010,000 00 00M
سنگ آهن 10,000 010,000 00 00M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M