مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كهرام 31,250 1.9630,850 0.6559 105,2823,290M
كارام 5,660 (2.92)5,830 01 8,88050M
كصدف 20,000 (1.23)20,200 (0.25)48 201,4764,050M
كحافظ 6,550 (1.95)6,570 (1.65)280 2,533,03116,635M
كپارس 10,920 (3.62)11,110 (1.94)149 1,940,60421,558M
كساوه 18,960 (2.67)19,060 (2.16)100 1,600,21730,505M
كسعدي 9,300 (3.43)9,300 (3.43)928 9,898,65792,045M
كترام 6,620 (5.29)6,750 (3.43)1,666 12,946,56987,376M
كلوند 47,250 2.0346,880 1.23207 218,06810,284M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M