مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كمنگنز 7,740 6.917,740 6.91630 10,261,40679,402M
كروي 6,660 6.96,630 6.421,252 15,588,602103,391M
فزر 59,250 6.4758,400 4.946,319 13,982,727816,486M
كروميت 22,800 4.8322,750 4.63,189 25,989,979591,515M
كبافق 29,950 (0.33)30,170 0.4178 205,3236,229M
تاصيكو 8,900 0.688,870 0.34417 5,740,20951,125M
كچاد 4,660 0.954,628 0.26601 7,993,29737,215M
كگل 4,506 (0.24)4,528 0.24911 30,213,280136,815M
ومعادن 3,388 0.473,375 0.09669 9,828,83833,253M
كنور 8,050 0.378,020 0420 6,129,34149,165M
اپال 13,310 0.0813,300 0451 1,312,87517,474M
كگهر 15,900 (0.63)15,990 (0.06)352 737,67911,693M
تكنار 57,350 (2.63)58,850 (0.08)9 8,506488M
كاما 3,498 (0.65)3,516 (0.14)1,892 38,489,970135,342M
تجلي 2,367 0.042,362 (0.17)249 3,050,8687,205M
وامير 369,000 (1.69)374,100 (0.33)76 23,0078,567M
كدما 67,980 (1.54)68,010 (1.49)627 613,30441,713M
سنگ آهن شرق 10,000 010,000 00 00M
سنگ آهن 10,000 010,000 00 00M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M