مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كترام 6,960 2.26,830 0.2953 375,4442,595M
كسعدي 9,300 1.319,190 0.1157 180,6991,683M
كساوه 18,750 (0.21)18,790 018 89,5471,685M
كارام 5,660 (2.92)5,830 02 17,604100M
كهرام 31,000 1.3130,600 08 10,404323M
كحافظ 6,380 2.246,240 015 86,413550M
كپارس 10,700 1.7110,520 05 2,34525M
كصدف 19,850 (1.73)20,200 05 7,232144M
كلوند 45,960 (2.21)46,310 (1.47)506 960,75344,488M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M