مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كلوند 23,060 0.5723,130 0.871,018 2,145,70449,635M
كسعدي 11,010 (0.18)11,050 0.18667 1,717,62418,974M
كترام 41,080 (5)43,200 (0.09)7 6,018247M
كهرام 109,686 (3)112,977 (0.09)16 2,627288M
كپارس 99,000 (3.9)99,820 (3.11)695 360,97236,032M
كحافظ 9,100 4.968,810 1.611,413 11,113,80097,889M
كساوه 51,960 3.4251,030 1.572,210 2,659,141135,687M
كصدف 23,949 (5)25,205 (0.02)2 1,21529M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كنيلو 3,300 2303,300 2301 100M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M