مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كترام 6,800 (0.15)6,880 1.03388 2,341,03216,112M
كسعدي 9,160 (0.22)9,260 0.87205 1,942,06117,990M
كهرام 31,200 1.9630,750 0.4951 94,4332,941M
كحافظ 6,280 0.646,270 0.4895 868,3555,495M
كپارس 10,700 1.7110,530 0.121 61,755661M
كارام 5,660 (2.92)5,830 02 17,604100M
كصدف 19,850 (1.73)20,200 04 17,822354M
كساوه 19,000 1.1218,770 (0.11)58 464,0808,706M
كلوند 45,960 (2.21)46,310 (1.47)506 960,75344,488M
سراميك البرز 1,000 01,000 00 00M
كاشي كاشمر 1,000 01,000 00 00M
گلسار 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنيلو 1,000 01,000 00 00M
كنگار 1,000 01,000 00 00M
كچيني 1,000 01,000 00 00M
كاصفا 1,000 01,000 00 00M
كهرام 4,000 (0.25)4,021 0.2798 255,2691,026M
كچيني 3,009 (4.96)3,034 (4.17)74 294,924895M
كنيلو 1,861 (4.95)1,861 (4.95)72 632,5021,177M