مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كگاز 18,400 4.9618,210 3.88686 2,193,36239,952M
كسرام 6,950 3.586,960 3.732,222 18,521,729128,892M
كهمدا 9,930 4.979,800 3.591,070 5,521,44154,134M
كاذر 16,090 4.9615,720 2.541,279 9,668,606151,996M
كفرآور 19,855 319,749 2.45707 3,447,64768,087M
كفپارس 3,150 3.013,094 1.18887 9,323,22628,850M
كابگن 5,441 1.995,336 0.022 3,00016M
كباده 9,254 2.998,985 01 60M
كتوكا 28,621 (5)30,122 (0.02)6 1,68248M
سفاسي 7,309 (3)7,526 (0.12)24 48,679356M
كمرجان 133,780 (5)140,593 (0.16)8 3,428459M
كقزوي 7,660 1.087,501 (1.02)445 3,995,63229,971M
كسرا 15,160 (1.24)15,020 (2.15)1,159 4,890,14473,460M
كخاك 36,300 (2.21)35,990 (3.04)509 917,77633,033M
كساپا 18,500 (4.98)18,730 (3.8)1,021 2,650,99349,664M
كفرا 22,660 (3.45)22,570 (3.83)470 953,39321,522M
كايتا 9,611 2.999,340 0.098 30,999298M
سفارود 16,549 (4)17,233 (0.03)2 1,92332M
سايرا 37,611 (2)38,231 (0.38)4 25,000940M
سپرمي 9,180 0.999,159 0.768 211,0001,937M
كمينا 24,140 324,088 2.78636 3,246,23778,195M
ساذري 7,534 4.997,219 0.614 165,5211,247M
كپشير 24,830 (4.98)24,910 (4.67)3,101 7,710,492192,051M
كرازي 17,180 (2.5)17,210 (2.33)3,141 11,727,820201,884M
كورز 36,919 535,162 02 36013M
شليا 10,463 (2)10,469 (1.94)143 816,0158,543M