مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كدما 243,120 5243,120 5502 161,60739,290M
ومعادن 12,190 512,140 4.573,055 44,710,448542,875M
تاصيكو 11,530 4.9111,480 4.462,306 37,196,364427,044M
كچاد 30,510 4.9930,240 4.063,988 14,244,330430,772M
كگل 23,120 4.0522,890 3.023,047 12,277,214281,072M
كگهر 47,245 546,336 2.98515 1,717,55380,936M
كاما 12,110 (0.16)12,180 0.419,899 73,302,172892,996M
اپال 22,350 0.0422,390 0.222,739 4,475,983100,244M
كمنگنز 70,000 (0.53)70,480 0.16499 519,93836,646M
تكنار 92,056 (3)93,480 (1.5)32 48,5584,470M
كروي 26,560 (2.92)26,750 (2.23)2,565 7,128,515190,669M
كبافق 37,270 (4.9)37,390 (4.59)2,117 2,821,504105,501M
كنور 62,990 1.3763,580 2.322,261 3,367,905214,117M
جكانه806 72,850 (1.55)72,850 (1.55)1 187M
جكانه712 50,053 (0.94)50,053 (0.94)2 2120M