مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قپيرا 11,600 3.8511,330 1.4332 414,5994,841M
قشير 9,370 0.549,380 0.6412 40,417379M
قچار 7,120 1.867,030 0.5719 212,1991,493M
قثابت 2,580 2.222,527 0.1223 382,515985M
قشكر 2,650 1.572,610 0.049 80,139212M
قنيشا 2,640 2.522,576 0.047 47,320125M
قمرو 5,860 (0.51)5,890 07 40,500238M
قلرست 6,760 0.156,750 02 2,73218M
قزوين 8,190 1.878,040 02 1,47012M
قشهد 14,360 014,360 01 20,000287M
قجام 7,230 (2.03)7,380 01 70M
قصفها 165,000 0.77163,740 07 2,273372M
قنقش 145,200 (2.97)149,600 (0.03)3 871126M
قتربت 4,272 (2.15)4,402 0.8243 1,275,7005,734M
قاروم 89,500 2.7687,200 0.1123 11,3091,010M
قهكمت 10,500 (3.4)10,750 (1.1)152 572,2986,050M
قشرين 12,900 1.1812,940 1.49295 5,638,22572,965M
قيستو 10,950 1.211,140 2.96389 21,684,195241,516M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M