مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قلرست 24,410 4.9924,330 4.65417 1,372,29333,393M
قهكمت 7,220 3.147,270 3.86344 3,170,83523,067M
قصفها 100,000 3.6899,970 3.65402 283,35528,327M
قمرو 27,790 4.9927,390 3.48443 1,191,80432,644M
قثابت 3,240 (0.37)3,360 3.328,278 166,204,615558,489M
قشهد 14,830 4.4414,560 2.54191 716,08210,514M
قشير 7,010 1.597,050 2.17443 2,557,74118,029M
قزوين 5,390 3.065,330 1.91336 2,311,16312,368M
قچار 10,940 3.1110,770 1.512,784 30,222,491325,535M
قشكر 2,398 (0.37)2,438 1.29709 11,627,76928,352M
قنقش 121,400 1.12120,900 0.71156 189,31022,885M
قجام 6,240 0.326,260 0.64811 9,823,77161,539M
قتربت 17,740 2.9617,280 0.2913 59,1921,050M
قپيرا 8,630 0.78,560 (0.12)75 505,8184,312M
قاروم 192,400 (2.98)197,300 (0.5)23 11,6212,236M
قشرين 5,250 (0.76)5,260 (0.57)1,462 11,123,37158,505M
قيستو 23,600 (2.88)23,650 (2.67)406 2,529,62159,778M
قنيشا 32,940 (0.18)33,170 0.521,519 2,355,80578,141M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M