مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قثابت 2,681 4.972,654 3.921,123 38,187,732101,341M
قجام 7,510 2.887,480 2.47144 2,625,94219,652M
قشكر 2,732 4.272,660 1.53345 4,602,05812,285M
قنيشا 2,674 2.932,630 1.23356 5,378,34714,155M
قلرست 6,960 2.26,880 1.03170 917,3366,404M
قشير 9,400 0.979,390 0.86514 3,717,40834,889M
قچار 7,170 2.437,050 0.711,096 9,930,16470,033M
قزوين 8,260 2.238,110 0.37100 548,6534,497M
قصفها 165,390 0.05165,650 0.21342 165,65127,440M
قتربت 4,370 (1.31)4,435 0.1646 602,5202,701M
قاروم 87,700 0.5787,200 018 10,610924M
قمرو 5,880 05,860 (0.34)236 1,111,3606,476M
قپيرا 11,280 (0.44)11,290 (0.35)119 973,98310,979M
قهكمت 10,840 0.9310,700 (0.37)138 614,8636,550M
قشهد 14,200 (0.07)14,140 (0.49)252 682,1039,619M
قنقش 151,400 1.34147,300 (1.41)75 77,83411,350M
قشرين 12,900 1.1812,940 1.49295 5,638,22572,965M
قيستو 10,950 1.211,140 2.96389 21,684,195241,516M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M