مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قزوين 8,440 2.938,370 2.07367 4,044,10233,864M
قهكمت 10,720 0.0910,860 1.4216 1,438,62615,624M
قجام 7,640 2.557,460 0.13506 15,284,320114,088M
قنقش 144,550 (2.99)148,900 (0.07)31 34,3515,103M
قاروم 84,600 (2.98)87,050 (0.17)16 15,4661,318M
قتربت 4,291 (2.98)4,413 (0.23)23 342,8361,471M
قپيرا 11,230 (0.88)11,300 (0.26)75 229,0222,551M
قمرو 5,690 (3.4)5,850 (0.68)153 841,6274,853M
قشرين 12,290 (3)12,570 (0.79)25 406,5804,997M
قشكر 2,675 (0.89)2,673 (0.96)227 4,108,21510,936M
قشهد 13,880 (2.32)14,000 (1.48)226 677,4439,409M
قنيشا 2,630 (3.02)2,670 (1.55)332 4,992,94313,300M
قلرست 6,690 (3.88)6,820 (2.01)252 1,626,57911,006M
قشير 9,360 (3.6)9,490 (2.27)390 2,526,90123,987M
قثابت 2,614 (2.68)2,624 (2.31)976 21,799,30557,212M
قصفها 162,410 (3.99)164,840 (2.55)264 111,84118,436M
قچار 6,910 (4.69)6,970 (3.86)1,514 15,119,906105,333M
قيستو 10,950 1.211,140 2.96389 21,684,195241,516M
نيشكر هفت تپه 10,000 010,000 00 00M
قند ياسوج 572,724 0572,724 00 00M
توسعه نيشكر 10,000 010,000 00 00M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M