مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
قهكمت 36,400 4.9936,220 4.47278 652,28223,626M
قشرين 18,885 318,885 3126 1,191,16622,495M
قشكر 3,098 2.723,105 2.951,079 16,175,00350,224M
قيستو 15,135 1.9915,132 1.97200 901,63213,643M
قلرست 31,000 (5)32,630 02 45014M
قپيرا 7,130 07,080 (0.7)181 1,122,0657,895M
قمرو 23,600 (3.16)24,060 (1.27)280 306,1757,272M
قزوين 28,240 (0.49)27,850 (1.87)332 998,92227,820M
قشهد 15,930 (4.95)16,400 (2.15)36 338,8855,398M
قچار 17,985 (2.54)18,003 (2.44)1,030 3,407,93361,354M
قصفها 94,000 (2.42)92,820 (3.64)932 447,07341,499M
قنيشا 55,980 (4.16)55,660 (4.71)2,361 2,572,025143,168M
قشير 17,400 (2.38)18,191 2.061,404 5,080,56092,418M
قنقش 68,522 (4)71,364 (0.02)3 31021M
قجام 6,715 (2)6,749 (1.5)71 536,5523,603M
قثابت 56,150 (4.99)58,120 (1.66)126 84,6884,755M
قاروم 2,741 2.972,662 01 1,2143M
قشرين 89,001 (2.95)90,174 (1.67)79 42,1833,804M
قنقش 4,400 2.044,298 (0.32)10 16,32669M