مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
فجام 8,440 2.688,340 1.46399 2,257,49918,822M
فكمند 30,950 330,450 1.3343 327,67210,141M
فجوش 2,080 (2.99)2,144 01 40,00083M
فنرژي 37,500 (1.96)38,250 01 1,85970M
فبستم 11,150 (2.96)11,490 02 9,073101M
فاما 7,960 (1.61)8,080 (0.12)43 105,873842M
فبيرا 2,450 0.292,439 (0.16)51 2,166,6715,261M
چدن 2,477 1.272,441 (0.2)371 9,839,85124,015M
فاراك 1,609 0.121,598 (0.56)681 13,274,50921,215M
فاذر 1,538 (0.9)1,524 (1.8)1,259 40,197,21761,268M
كيا 5,740 (1.54)5,720 (1.89)31 316,5261,811M
فلامي 12,430 2.912,410 2.73581 4,120,76851,149M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M