مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
فكمند 29,600 2.9629,600 2.96190 1,571,09646,492M
كيا 5,690 3.085,650 2.368 103,906587M
فاما 8,060 (1.95)8,220 031 57,958466M
فجوش 2,081 (2.98)2,144 (0.05)31 1,334,0762,776M
فاذر 1,600 (0.81)1,599 (0.87)951 34,906,64055,811M
فاراك 1,645 (0.9)1,642 (1.08)563 20,585,98033,802M
چدن 2,499 (1.73)2,510 (1.3)375 10,714,89526,893M
فبيرا 2,410 (2.98)2,446 (1.53)95 4,854,93111,752M
فجام 8,200 0.248,030 (1.83)271 1,408,34911,240M
فنرژي 36,750 (3.92)36,750 (3.92)1 1,40051M
فلامي 12,430 2.912,410 2.73581 4,120,76851,149M
فبستم 11,160 (2.96)11,500 03 23,250259M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M