مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كيا 5,800 1.45,960 4.22 10,91165M
فاذر 1,579 3.611,579 3.61355 9,219,31514,565M
فكمند 30,550 0.3331,050 1.97196 1,347,13941,817M
فاراك 1,610 0.751,621 1.44249 9,360,43615,174M
چدن 2,492 2.092,465 0.9892 2,210,9735,540M
فجام 8,430 1.088,360 0.2469 373,7313,157M
فجوش 2,080 (2.99)2,144 01 1,0002M
فبيرا 2,403 (1.48)2,439 015 424,3201,036M
فاما 8,070 (0.12)8,060 (0.25)41 478,1643,822M
فنرژي 37,500 (1.96)38,250 01 1,85970M
فبستم 11,150 (2.96)11,490 02 9,073101M
فلامي 12,430 2.912,410 2.73581 4,120,76851,149M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M