مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
كيا 5,880 55,860 4.6444 660,6803,874M
چدن 2,727 2.442,744 3.082,031 35,148,31096,463M
فبيرا 2,541 32,540 2.96194 13,318,34233,831M
فكمند 31,900 2.931,750 2.42178 1,089,03334,593M
فاراك 1,700 (0.06)1,724 1.351,726 83,284,957143,574M
فجوش 1,975 (3)2,036 02 102,478202M
فبستم 10,920 (4.96)11,480 (0.09)3 23,724259M
فاما 8,040 (0.25)8,030 (0.37)142 1,221,6679,784M
فاذر 1,607 (1.47)1,624 (0.43)1,260 41,289,53567,053M
فجام 8,160 (2.51)8,270 (1.19)538 4,264,37735,268M
فنرژي 37,500 (1.96)38,250 01 1,85970M
فلامي 12,430 2.912,410 2.73581 4,120,76851,149M
ماشين پارس 1,000 01,000 00 00M
تبريز 1,000 01,000 00 00M
فسلير 27,150 2.1826,571 00 00M