مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
شرانل 73,500 0.0773,450 078 79,2795,830M
شنفت 7,910 (0.13)7,920 0149 604,2704,758M
شبهرن 20,510 020,510 0358 936,96319,201M
شبريز 12,050 (0.25)12,070 (0.08)496 2,119,19925,510M
شتران 2,834 0.042,828 (0.18)2,329 47,354,921133,905M
شسپا 4,565 (1.19)4,610 (0.22)581 5,140,85623,519M
شراز 12,190 012,160 (0.25)409 1,463,35517,712M
شبندر 9,500 (0.21)9,490 (0.32)2,393 23,982,458227,666M
شاوان 17,220 (0.58)17,240 (0.46)491 1,437,17924,780M
ونفت 4,600 (1.08)4,622 (0.6)143 1,263,7245,789M
شزنگ 101,300 (1.98)102,050 (1.26)31 62,1056,291M
شپاس 29,000 (2.03)28,800 (2.7)206 203,3235,859M
شپنا 7,720 1.057,700 0.794,154 51,036,741392,771M
شراز 17,400 (2.79)17,650 (1.4)663 2,016,25735,595M
شجي 1,000 01,000 00 00M
نفت قشم 10,000 010,000 00 00M
پتروشيمي سلمان 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي همدان 10,000 010,000 00 00M
پترو همدان 10,000 010,000 00 00M
شرمان 1,000 01,000 00 00M
جنفت806 1,005,575 (5)1,005,575 (5)4 4402M
جنفت712 623,130 0.07623,130 0.073 3184M
شتران 3,440 (2.88)3,454 (2.48)1,671 11,171,15338,587M