مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
وغدير 23,120 6.9922,390 3.611,293 12,383,949277,319M
وبانك 10,610 4.2210,340 1.57732 10,530,309108,995M
شستا 1,143 4.291,110 1.2815,231 1,368,793,7331,519,443M
ونيكي 7,400 2.217,280 0.55351 4,866,39635,743M
وكغدير 13,500 0.913,400 0.15857 5,398,17072,416M
وصندوق 17,740 2.0717,390 0.06312 3,614,66762,861M
واميد 15,010 015,010 0310 1,946,71329,226M
سينا 1,000 01,000 00 00M
تدبير 1,000 01,000 00 00M