مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
شبندر 10,160 6.9510,020 5.473,757 54,490,187546,154M
شپنا 5,062 74,975 5.165,514 115,765,243575,885M
شتران 2,970 6.992,919 5.153,882 120,043,081350,347M
شبريز 12,740 6.7912,360 3.61,513 10,681,375131,994M
شپاس 29,900 4.9129,500 3.51181 414,44312,232M
شاوان 17,900 4.9917,640 3.46738 5,403,70195,317M
شراز 12,560 4.9312,160 1.59436 1,673,11520,876M
ونفت 4,640 3.044,570 1.49247 2,002,6809,241M
شبهرن 21,130 1.5921,040 1.152,273 4,666,23198,208M
شنفت 8,080 3.197,850 0.26257 1,782,53814,087M
شسپا 4,680 2.364,580 0.17602 6,104,51528,089M
شرانل 73,550 0.2773,450 0.14200 286,64621,107M
شزنگ 99,100 (1.98)100,950 (0.15)9 6,561650M
شراز 17,400 (2.79)17,650 (1.4)663 2,016,25735,595M
شجي 1,000 01,000 00 00M
نفت قشم 10,000 010,000 00 00M
پتروشيمي سلمان 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي همدان 10,000 010,000 00 00M
پترو همدان 10,000 010,000 00 00M
شرمان 1,000 01,000 00 00M
جنفت806 1,005,575 (5)1,005,575 (5)4 4402M
جنفت712 623,130 0.07623,130 0.073 3184M
شتران 3,440 (2.88)3,454 (2.48)1,671 11,171,15338,587M