مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
شپنا 6,800 0.446,870 1.4814,400 202,531,9401,391,457M
شبندر 8,900 (0.34)8,990 0.676,784 73,357,171659,454M
شبريز 22,750 (1.6)23,090 (0.13)2,567 10,944,887252,706M
شنفت 8,680 (2.69)8,880 (0.45)456 2,066,53918,179M
ونفت 4,299 (2.1)4,371 (0.46)408 4,028,45317,607M
شپاس 18,120 (1.63)18,330 (0.49)150 278,5495,041M
شبهرن 14,110 (2.56)14,360 (0.83)477 2,743,33639,143M
شتران 5,370 (2.19)5,440 (0.91)7,444 106,572,893580,075M
شزنگ 83,900 (2.95)84,900 (1.79)547 219,02718,591M
شسپا 3,385 (3.4)3,419 (2.43)1,664 34,810,071119,025M
شرانل 51,700 (4.35)52,200 (3.42)630 936,43648,864M
شاوان 173,900 0.52173,400 0.235,584 2,862,019496,344M
شراز 144,550 4.82142,150 3.081,508 809,766115,091M
شجي 1,000 01,000 00 00M
نفت قشم 10,000 010,000 00 00M
پتروشيمي سلمان 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي همدان 10,000 010,000 00 00M
پترو همدان 10,000 010,000 00 00M
شرمان 1,000 01,000 00 00M
جنفت806 1,005,575 (5)1,005,575 (5)4 4402M
جنفت712 623,130 0.07623,130 0.073 3184M
شتران 3,440 (2.88)3,454 (2.48)1,671 11,171,15338,587M