مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
زشگزا 15,840 0.1316,130 1.961,789 10,332,202166,608M
زفجر 21,300 0.7121,500 1.65704 1,142,00424,569M
زدشت 29,350 1.7329,200 1.21157 203,3365,942M
زكشت 23,100 (0.22)23,350 0.86287 859,74420,059M
زفكا 16,040 0.1216,040 0.12397 1,857,16329,780M
زملارد 17,530 (1.24)17,720 (0.17)799 1,223,77521,688M
زبينا 4,272 (1.93)4,331 (0.57)218 1,488,5236,447M
سپيد 8,000 (1.11)8,000 (1.11)451 3,327,03726,577M
سيمرغ 33,640 (2.24)33,960 (1.31)434 956,30732,472M
زشريف 6,300 (1.87)6,310 (1.71)170 1,639,40910,341M
زمگسا 37,550 (2.77)37,920 (1.81)242 408,48015,491M
زپارس 37,780 (2.9)38,010 (2.31)402 539,40820,488M
زقيام 3,486 (3.33)3,519 (2.41)561 5,752,35420,244M
جوين 2,709 (2.97)2,719 (2.61)185 5,665,70715,408M
تليسه 4,476 (4.01)4,529 (2.87)1,848 22,987,759104,117M
زگلدشت 22,300 (2.62)22,000 (3.93)232 513,29311,284M
زماهان 20,410 4.3520,590 5.27132 968,04519,929M
آبين 3,268 (3)3,271 (2.91)373 12,645,43041,357M
زكوثر 23,500 (0.76)23,620 (0.25)313 330,5617,765M
آينده 8,300 0.618,110 (1.7)183 3,066,29124,857M
اجداد 1,000 01,000 00 00M
ديزباد 1,000 01,000 00 00M
گوشت يزد 10,000 010,000 00 00M
بهشتي 1,000 01,000 00 00M
پذيره-بهشت 1,400 01,400 00 00M
خدمات هوايي 10,000 010,000 00 00M
خدمات كشاورزي 1,000 01,000 00 00M
ابريشم 1,000,000 01,000,000 00 00M
ملارد شير 1,000 01,000 00 00M
زسپاها 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M