مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تپولا 20,450 2.7620,050 0.75414 5,472,544109,667M
تابا 25,100 (2.9)25,700 (0.58)33 114,1942,867M
رتكو 19,050 (2.81)19,350 (1.28)67 482,8729,205M
رمپنا 12,480 (1.11)12,440 (1.43)695 11,615,341144,522M
رنيك 10,050 (4.74)10,070 (4.55)989 11,223,979113,030M
خفولا 43,050 (2.93)44,350 02 5,000215M
رتكو 9,510 4.979,500 4.86126 1,715,86216,318M
صنعت ساختمان 1,000 01,000 00 00M
پيمانكاري نوين 1,000 01,000 00 00M
آبفا اصفهان 10,000 010,000 00 00M
توربين جنوب 1,000 01,000 00 00M
ساراتل 10,000 010,000 00 00M
بهسازان صنايع 10,000 010,000 00 00M
مهندسي جوش 1,000 01,000 00 00M