مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
خفولا 19,350 2.9819,140 1.861,237 5,935,841113,599M
رتكو 8,470 (1.17)8,540 (0.35)93 519,7224,396M
رنيك 13,650 (2.22)13,770 (1.36)460 2,872,65639,563M
تابا 22,850 (2.97)23,200 (1.49)407 611,55414,183M
تپولا 13,900 (2.87)14,070 (1.68)161 565,9947,949M
رمپنا 17,500 (5.61)17,900 (3.45)1,559 12,203,218218,422M
صنعت ساختمان 1,000 01,000 00 00M
پيمانكاري نوين 1,000 01,000 00 00M
آبفا اصفهان 10,000 010,000 00 00M
توربين جنوب 1,000 01,000 00 00M
ساراتل 10,000 010,000 00 00M
بهسازان صنايع 10,000 010,000 00 00M
مهندسي جوش 1,000 01,000 00 00M