مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
آپ 6,660 2.466,690 2.92443 7,402,81149,543M
مرقام 8,220 2.888,160 2.13216 1,938,01615,921M
مداران 5,820 4.865,650 1.857 1,033,8616,017M
سپيدار 85,450 2.3484,250 0.9590 121,32610,339M
ركيش 2,882 (0.24)2,893 0.14159 1,546,1634,487M
سيستم 19,000 1.1218,810 0.1166 331,6086,295M
رافزا 15,860 (0.56)15,950 0362 347,8125,548M
پرداخت 8,960 (2.5)9,180 (0.11)36 157,0991,414M
تپسي 7,740 0.267,710 (0.13)189 3,096,60823,885M
فن آوا 3,791 (2.89)3,898 (0.15)21 314,8061,196M
رتاپ 3,030 (1.21)3,057 (0.33)263 2,424,8177,387M
رانفور 5,040 (3.45)5,190 (0.57)307 2,441,21912,271M
پي پاد 11,560 (1.28)11,540 (1.45)865 1,386,87816,010M
افرا 11,250 (2.34)11,240 (2.43)434 1,669,30918,763M
مفاخر 11,140 (3.3)11,230 (2.52)459 2,118,88023,794M
توسن 17,820 (3.94)18,070 (2.59)401 1,337,90324,170M
تاپكيش 12,240 (5.48)12,360 (4.56)646 2,642,08732,667M
سپ 16,700 1.1516,520 0.0654 97,6581,637M
فن افزار 14,120 4.9814,080 4.681,930 5,840,49482,222M
مرقام 11,940 1.711,930 1.62702 3,128,66337,321M
فن آوا كارت 1,000 01,000 00 00M
داده فن آوا 1,000 01,000 00 00M
انفورماتيك 1,000 01,000 00 00M
فناوا كارت 1,000 01,000 00 00M
سيستم 4,999 0.814,948 (0.22)77 469,5752,324M