مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بمپنا 7,090 4.737,020 3.69458 4,490,95731,527M
بزاگرس 5,300 4.955,200 2.97482 5,973,72231,090M
بجهرم 2,390 4.462,352 2.8699 13,715,73332,255M
ونيرو 4,900 1.344,932 2.01983 19,986,28398,573M
بپيوند 12,580 2.4412,510 1.87996 1,192,78314,921M
دماوند 8,580 3.628,410 1.57281 1,364,15211,469M
بگيلان 14,130 1.5814,120 1.51780 340,3054,804M
آبادا 10,260 2.1910,150 1.1897 993,91110,142M
بمولد 5,100 25,047 0.941,544 3,228,71016,295M
وهور 1,995 2.261,967 0.82263 7,601,11414,949M
بكهنوج 1,236 31,207 0.58488 10,422,49512,575M
مبين 8,030 1.137,950 0.13278 3,073,80124,575M
بفجر 19,000 0.3218,940 0174 640,66312,136M
برق مپنا 100,000 0100,000 00 00M
انرژي سپهر 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه عباسپور 1,000 01,000 00 00M
پتروشيمي دماوند 1,000 01,000 00 00M
ومپنا 1,000 01,000 00 00M
بصبا 1,000 01,000 00 00M
برق آبادان 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه فارس 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
سهند 1,000 01,000 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
مشاور نيرو 10 010 00 00M
برق منجيل 1,000 01,000 00 00M
نيروگاه دز 1,000 01,000 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
پترو دماوند 1 01 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M
خليج فارس 1,000 01,000 00 00M