مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حتوكا 3,000 4.132,977 3.33194 3,378,29410,211M
حآفرين 1,820 1.171,834 1.95482 9,249,92216,967M
حگهر 13,350 1.1413,400 1.5298 424,8875,693M
حسينا 30,600 (1.29)31,450 1.45150 425,89713,394M
توريل 5,450 05,520 1.28271 4,145,40522,871M
حپارسا 54,200 0.6554,350 0.9363 112,8646,132M
حپترو 62,080 0.0362,390 0.53191 212,96913,301M
حكشتي 11,490 1.2311,390 0.35428 2,446,48028,155M
حفارس 2,160 0.192,163 0.322,130 91,911,607198,808M
حتايد 5,400 0.565,380 0.1983 672,5653,650M
حبندر 13,320 1.2213,170 0.0843 332,0424,384M
حرهشا 261,000 0.68259,250 01 20554M
حگردش 2,843 (0.46)2,854 (0.07)69 1,114,6693,182M
حپرتو 4,772 (1.32)4,827 (0.19)56 2,109,11110,181M
حسير 11,720 1.0311,520 (0.69)392 1,869,07621,530M
حشكوه 2,490 (2.35)2,483 (2.63)454 17,716,41643,985M
حريل 2,078 (1.05)2,068 (1.52)542 9,131,78418,883M
حآسا 10,290 0.7810,400 1.861,000 7,545,58278,462M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M