مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حكشتي 12,170 6.9411,970 5.181,964 19,084,866228,355M
حسير 11,920 3.1111,990 3.72379 1,745,53020,923M
حآفرين 1,867 2.131,876 2.631,010 24,286,28145,570M
حگردش 2,860 2.142,870 2.5211 4,924,96114,134M
حتوكا 3,120 4.073,070 2.4559 14,231,71743,684M
حپارسا 57,950 6.8255,100 1.57193 612,62133,763M
حپترو 63,990 2.4763,350 1.44319 375,44623,786M
حبندر 13,150 0.0813,220 0.61182 1,161,56415,386M
حتايد 5,470 1.675,400 0.37149 2,162,54411,731M
توريل 5,680 3.275,520 0.36651 10,347,01657,137M
حپرتو 4,835 0.174,820 (0.15)302 4,669,35822,505M
حسينا 31,600 0.9631,200 (0.32)546 1,934,08160,305M
حرهشا 261,000 1.5255,700 (0.56)42 26,3716,667M
حگهر 13,380 (3.6)13,600 (2.02)295 3,576,91948,663M
حشكوه 2,451 (1.25)2,419 (2.54)1,047 52,930,002128,035M
حفارس 2,068 (3.41)2,080 (2.85)5,037 295,534,838614,684M
حريل 2,078 (1.05)2,068 (1.52)542 9,131,78418,883M
حآسا 10,290 0.7810,400 1.861,000 7,545,58278,462M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M