مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
حپترو 66,610 1.3266,760 1.55342 285,45819,058M
حگردش 2,851 (2.13)2,933 0.69417 12,640,37637,076M
حتايد 5,450 (0.73)5,490 0265 4,389,31724,105M
حرهشا 247,950 (2.99)253,900 (0.67)24 17,7134,395M
حآفرين 1,868 (2.2)1,886 (1.26)1,178 31,721,79759,819M
حگهر 13,190 (3.51)13,470 (1.46)128 1,439,13819,385M
حسينا 32,050 (2.58)32,400 (1.52)265 592,37019,198M
حشكوه 2,372 (2.99)2,402 (1.76)521 21,384,91551,358M
توريل 5,450 (3.71)5,550 (1.94)475 5,375,26129,859M
حبندر 12,880 (2.94)12,970 (2.26)184 1,258,25716,243M
حآسا 8,470 (4.29)8,650 (2.26)771 4,040,34334,947M
حسير 11,860 (2.47)11,870 (2.38)394 2,423,50128,769M
حفارس 1,984 (4.89)2,036 (2.4)1,793 68,299,997139,038M
حكشتي 12,260 (3.54)12,390 (2.52)2,744 16,815,922208,380M
حپارسا 56,350 (1.66)55,700 (2.79)118 94,7345,276M
حتوكا 3,070 (4.06)3,101 (3.09)484 13,632,85442,280M
حپرتو 4,950 2.75,003 3.8150 5,178,61025,906M
حريل 2,078 (1.05)2,068 (1.52)542 9,131,78418,883M
قشم 1 01 00 00M
ريل گستر 1,000 01,000 00 00M
حگردش-پذيره 1,000 01,000 00 00M
ريل پرداز 10,000 010,000 00 00M
ايرسوتر 1,000 01,000 00 00M
حرآهن 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M
حرهور 1,000 01,000 00 00M