مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
ثپرديس 18,510 6.9918,510 6.99760 11,678,972216,178M
آ س پ 29,850 6.829,550 5.721,700 10,637,905314,572M
ثامان 19,990 3.3620,160 4.241,503 8,926,092179,941M
ثنوسا 10,210 2.210,380 3.91,468 18,353,537190,459M
وثخوز 67,150 2.9967,100 2.91144 474,93331,860M
ثغرب 12,890 0.3113,110 2.021,164 5,969,70378,235M
ثاخت 4,315 1.054,342 1.69690 17,797,57477,269M
ثرود 14,500 0.0714,690 1.38426 2,709,36139,807M
كيسون 1,786 0.731,796 1.31,010 51,096,63791,746M
ثمسكن 7,290 0.977,280 0.83407 3,596,64426,178M
ثنام 2,046 0.892,035 0.3598 3,508,9047,184M
ثبهساز 2,920 (0.65)2,947 0.271,580 25,427,37574,938M
وآذر 9,540 1.499,420 0.211,059 10,269,83296,789M
ثتوسا 60,150 358,450 0.0937 223,22713,427M
ثجوان 10,460 (2.97)10,780 01 5,11554M
ثاصفا 20,600 (1.9)21,000 016 28,177579M
ثزاگرس 100,850 2.9697,950 017 9,860994M
وساخت 1,754 (0.96)1,771 02,744 26,555,89647,038M
ثاميد 2,209 02,199 (0.45)855 10,348,05322,713M
ثشرق 34,700 (0.86)34,750 (0.71)596 1,224,79342,558M
ثتران 9,200 (0.54)9,180 (0.76)405 3,201,21729,378M
ثاژن 5,350 (0.93)5,350 (0.93)2 37,111199M
كرمان 1,185 (1.09)1,186 (1)2,125 81,522,43696,708M
ثنور 4,820 (1.83)4,840 (1.43)241 4,708,01722,810M
ثالوند 12,530 (1.8)12,570 (1.49)433 1,691,02721,257M
وتوس 15,640 (2.13)15,730 (1.56)343 1,214,35019,099M
ثقزوي 17,180 (2.83)17,370 (1.75)96 787,39713,575M
ثشاهد 14,300 (2.26)14,300 (2.26)2,746 16,402,619234,626M
ثجنوب 14,690 (2.33)14,600 (2.93)708 3,502,84451,147M
ثعتما 29,500 (2.96)29,500 (2.96)1 1,69550M
ثعمرا 18,850 (2.58)18,750 (3.1)775 3,705,25369,491M
ثفارس 35,100 0.6335,530 1.86251 5,767,166204,931M
ثباغ 13,330 (5.46)13,500 (4.26)561 3,736,11750,424M
ثنظام 47,350 (2.97)49,300 1.02121 504,14824,854M
ثملي 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
ايجاد محيط 1,000 01,000 00 00M
غيرصنعتي 100,000 0100,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
مسكن شمالغرب 1,000 01,000 00 00M
واوان 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
بناآفرين 1,000 01,000 00 00M
مسكن ايران 1,000 01,000 00 00M
سكارآفرين 1,000 01,000 00 00M
عمران شرق 1,000 01,000 00 00M
عمران تكلار 1,000 01,000 00 00M
ثعمسا 1,000 01,000 00 00M
مپسا 1,000 01,000 00 00M
ثاژن 2,260 (0.4)2,257 (0.53)112 588,2261,328M