مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
زماهان 22,500 6.8922,350 6.182,433 19,789,168442,415M
سيمرغ 34,400 3.333,940 1.92496 1,380,31546,845M
زملارد 16,920 0.8916,940 1.01839 1,674,66028,364M
زمگسا 37,380 1.9436,950 0.76110 302,86011,213M
زبينا 4,141 (0.34)4,172 0.41153 1,370,8385,719M
زگلدشت 21,150 (0.47)21,300 0.24118 368,0607,845M
زفكا 15,860 0.8915,720 0165 776,80812,214M
زقيام 3,411 0.713,385 (0.06)267 3,620,37312,254M
زپارس 37,040 0.1936,790 (0.49)195 337,20612,365M
زكشت 21,400 (1.83)21,550 (1.15)231 508,64010,951M
سپيد 7,890 (0.25)7,810 (1.26)649 5,047,04239,418M
زفجر 21,250 (2.3)21,350 (1.84)518 198,7284,240M
زدشت 28,400 (0.18)27,900 (1.93)199 389,78910,878M
زشريف 6,000 (0.99)5,900 (2.64)210 1,678,6499,901M
جوين 2,579 (2.97)2,586 (2.71)250 8,106,59220,961M
آبين 3,210 (1.86)3,178 (2.84)60 1,376,3964,374M
تليسه 4,170 (2.68)4,162 (2.87)1,038 12,152,06950,583M
زشگزا 14,500 (3.91)14,460 (4.17)1,601 9,463,097136,842M
زكوثر 23,500 (0.76)23,620 (0.25)313 330,5617,765M
آينده 8,300 0.618,110 (1.7)183 3,066,29124,857M
اجداد 1,000 01,000 00 00M
ديزباد 1,000 01,000 00 00M
گوشت يزد 10,000 010,000 00 00M
بهشتي 1,000 01,000 00 00M
پذيره-بهشت 1,400 01,400 00 00M
خدمات هوايي 10,000 010,000 00 00M
خدمات كشاورزي 1,000 01,000 00 00M
ابريشم 1,000,000 01,000,000 00 00M
ملارد شير 1,000 01,000 00 00M
زسپاها 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M
كورزي 1,000 01,000 00 00M