مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
تفيرو 54,150 4.9454,150 4.942 57831M
تمحركه 15,570 2.9815,560 2.91203 2,747,92442,765M
تپكو 2,380 1.282,412 2.641,246 73,601,076177,527M
لابسا 7,270 1.117,280 1.25155 1,729,46412,613M
لبوتان 20,980 1.0120,940 0.82237 650,60313,684M
تكشا 34,200 (1.38)34,820 0.4288 276,5929,655M
تايرا 9,510 0.539,480 0.21275 1,972,97818,746M
وتوشه 4,647 1.24,600 0.1796 1,419,3466,546M
لخانه 13,950 (1.76)14,190 (0.07)18 65,339912M
لازما 73,600 (2.97)75,700 (0.2)11 14,6971,082M
لخزر 14,670 (1.54)14,870 (0.2)316 753,33711,198M
گلديرا 6,000 (0.17)5,990 (0.33)1,717 36,496,133218,696M
تپمپي 11,900 (0.5)11,910 (0.42)201 1,280,20415,244M
انتخاب 28,700 (0.69)28,750 (0.52)736 2,190,19862,970M
تكنو 6,160 (0.96)6,170 (0.8)349 2,387,77414,728M
تكمبا 8,510 (4.17)8,690 (2.14)731 7,116,73661,876M
تاتمس 100,000 (2.06)101,550 (0.54)44 53,3025,332M
لسرما 31,120 4.9930,850 4.08229 557,79217,207M
توربو 1,000 01,000 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تراك 1,916 6.271,803 00 00M
تمحركه 24,600 4.9923,760 1.41197 610,83615,027M