مقایسه قیمت شرکت های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بموتو 64,900 (0.57)65,530 0.4514 749,82649,137M
بايكا 24,067 (3)24,810 03 74718M
نيرو 48,555 (3)50,043 (0.03)3 1,75985M
بالبر 43,320 (4.98)45,510 (0.18)12 11,340491M
بشهاب 91,510 (2.68)93,620 (0.44)983 495,44946,385M
بترانس 2,234 (1.06)2,239 (0.84)2,627 61,341,498137,322M
بكام 2,550 (0.43)2,538 (0.9)1,261 13,355,87333,902M
بنيرو 2,310 (2.16)2,272 (3.77)720 14,711,90733,419M
بسويچ 26,910 (4.98)27,000 (4.66)1,054 1,531,71941,357M
بكاب 323,780 (5)335,080 (1.68)54 14,8234,799M
بتك 34,959 234,274 02 622M