مقایسه قیمت شرکت‌های هم گروه

نمادآخرین قیمت تغییرات%قیمت پایانیتغییرات%تعدادحجمارزش
بكام 2,829 72,792 5.61,122 26,919,71175,169M
بكاب 14,860 4.9414,850 4.87967 10,036,080149,048M
بايكا 19,510 2.9619,100 0.7973 291,1385,678M
بشهاب 18,820 2.0118,500 0.27179 208,0773,882M
بتك 205,800 (0.02)205,750 (0.05)10 3,523721M
بكابل 12,200 (0.41)12,240 (0.08)143 586,1587,174M
بسويچ 5,090 (0.97)5,130 (0.19)74 379,4901,924M
بترانس 2,710 (0.84)2,714 (0.7)471 11,792,73731,958M
بموتو 2,300 (2.54)2,325 (1.48)430 6,386,83414,788M
نيرو 15,570 (2.99)15,580 (2.93)243 2,052,59831,974M
بالبر 24,960 (3.96)24,830 (4.46)682 1,820,47145,207M
بنيرو 3,502 1.743,502 1.74537 5,886,03320,613M
برانسفو 1,000 01,000 00 00M
برانس 1,000 01,000 00 00M
نيرو ترانسفو 1,000 01,000 00 00M