مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
چكاپا 1402/11/3012   ماهه  سال 1402 9,358k 26,444k 12,486k0k 2,062,454 1,553,483 846,859 90 1.1 47.2 5.9 3.2 0
چكارن 1402/11/039   ماهه  سال 1402 2,366k 4,514k 1,450k0k 215,714 13,590 4,908 2 1.5 32.1 0.2 0.1 0
چكاوه 1402/10/219   ماهه  سال 1402 700k 3,844k 3,058k0k 180,346 29,483 4,518 6 0.9 79.6 0.1 0.1 0
لطيف 1402/10/269   ماهه  سال 1402 200k 3,542k 1,509k0k 1,686,872 1,512,307 1,614,998 8,075 2.6 42.6 27 45.6 0
چكارم 1398/11/199   ماهه  سال 1397 15k 0k 0k0k -5,859 -18,321 -1,221 0 0 0 0 0
چبسپا 1394/03/1012   ماهه  سال 1392 30k 135k 437k-302k 16,267 3,228 -61,007 -2,034 0.1 323.3 -82.4 -45.1 20.2
چوكما 1391/08/206   ماهه  سال 1391 480k 1,594k 831k764k 100,818 58,020 50,693 106 1.7 52.1 6.5 3.2 6.6