مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
چنوپا 1402/10/283   ماهه  سال 1403 520k 5,531k 4,611k0k 20,920 23,987 90,350 174 0.7 83.4 13 1.6 0
چفيبر 1402/10/1312   ماهه  سال 1402 1,800k 9,054k 495k0k 185,492 13,592 20,488 11 2.4 5.5 2.3 0.2 0
چخزر 1402/10/189   ماهه  سال 1402 200k 1,973k 1,195k0k 644,459 612,057 511,370 2,557 1.4 60.6 12.7 25.9 0