مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
پكرمان 1402/11/2512   ماهه  سال 1402 0k 596k 590k0k -6,780 -5,624 -16,069 1.3 98.9 0 -0.9 0
پكوير 1402/11/2812   ماهه  سال 1402 100k 38k 3k0k -1,740 -1,740 -1,740 11.8 8.5 0 -4.6 0
پارتا 1402/10/279   ماهه  سال 1402 6,200k 26,934k 16,924k0k 3,125,500 2,462,522 1,160,112 187 0.9 62.8 6.2 4.3 0
پاسا 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,900k 16,276k 8,471k0k 5,118,381 4,586,997 3,472,976 1,828 1.7 52.1 17.8 21.3 0
پتاير 1402/10/309   ماهه  سال 1402 13,000k 51,474k 14,692k0k 5,750,406 5,054,463 3,535,440 272 1.2 28.5 16.2 6.9 0
پدرخش 1402/10/309   ماهه  سال 1402 500k 1,193k 233k0k 302,188 254,395 225,685 451 5.1 19.5 23.5 18.9 0
پسهند 1402/11/089   ماهه  سال 1402 350k 7,003k 3,409k0k 2,689,085 2,455,117 2,561,330 7,318 1.6 48.7 45.8 36.6 0
پشاهن 1402/10/279   ماهه  سال 1402 60k 2,364k 2,087k0k 126,574 105,770 144,742 2,401 0.9 88.3 8.9 6.1 0
پلاست 1402/10/289   ماهه  سال 1402 500k 3,420k 1,434k0k 1,331,079 1,107,235 1,004,882 2,010 1.9 41.9 30.2 29.4 0
پلاسك 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,460k 8,111k 6,828k0k 1,552,768 44,711 39,098 27 1.1 84.2 0.1 0.5 0
پلوله 1402/10/309   ماهه  سال 1402 225k 2,820k 1,157k0k 743,611 461,083 377,720 1,679 2 41 13 13.4 0
پيزد 1402/10/309   ماهه  سال 1402 7,895k 28,060k 15,153k0k 5,977,510 5,402,924 3,776,823 478 1.2 54 14.6 13.5 0
پتوسعه 1402/11/283   ماهه  سال 1402 3,000k 22,326k 18,343k0k 881,104 642,817 400,250 133 0.9 82.2 10.1 1.8 0