مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
ارزش مسكن 1402/11/2412   ماهه  سال 1402 0k 1,725k 11k1,714k 162.1 0.6 0 0 0
نگين 1402/11/119   ماهه  سال 1402 0k 2,954k 310k2,644k -183,921 -197,924 8.4 10.5 0 0 0
نارون 1402/08/0712   ماهه  سال 1401 0k 10k 10k0k -1 1 100 0 0 0
برليان 1401/04/283   ماهه  سال 1401 0k 77k 7k70k -4,381 -4,381 -4,381,000 9.3 8.6 -102.2 -5.7 -6.3
ويستا 1400/07/286   ماهه  سال 1400 60k 92k 9k83k -17,735 -17,766 -296 4.3 10.1 3166.8 -19.3 -21.5
اعتماد 1397/10/056   ماهه  سال 1398 0k 11,235k 0k0k 963,184 0 0 0 8.6 0
كاردان 1397/10/016   ماهه  سال 1398 0k 298k 0k0k 131,596 0 0 0 44.2 0
صايند 1397/10/103   ماهه  سال 1398 0k 175k 0k0k 11,108 0 0 0 6.4 0
كمند 1397/10/013   ماهه  سال 1398 0k 1,007k 0k0k 22,345 0 0 0 2.2 0
آساس 1397/08/1512   ماهه  سال 1397 0k 130k 0k0k 46,385 0 0 0 35.8 0
اطلس 1397/10/1712   ماهه  سال 1397 0k 423k 0k0k 172,167 0 0 0 40.7 0
آسام 1397/10/179   ماهه  سال 1397 0k 142k 0k0k 51,536 0 0 0 36.3 0
صغرب 1397/11/179   ماهه  سال 1397 0k 161k 48k307k 101,020 93,441 992,850,000 0 30.1 0 0 0
افق ملت 1397/08/156   ماهه  سال 1397 0k 224k 0k0k 73,460 0 0 0 32.8 0
الماس 1397/08/146   ماهه  سال 1397 0k 320k 0k0k 106,622 0 0 0 33.3 0
امين يكم 1397/08/216   ماهه  سال 1397 0k 3,756k 0k0k 383,257 0 0 0 10.2 0
اوصتا 1397/11/096   ماهه  سال 1397 0k 115,930,157k 0k0k 2,944,577,248 0 0 0 2.5 0
صنوين 1397/08/226   ماهه  سال 1397 0k 323k 0k0k 70,599 0 0 0 21.9 0
فيروزا 1397/08/156   ماهه  سال 1397 0k 236k 0k0k 31,210 0 0 0 13.3 0
فيروزه 1397/09/136   ماهه  سال 1397 0k 216k 0k0k 69,445 0 0 0 32.2 0
كاريس 1397/08/216   ماهه  سال 1397 0k 414k 0k0k 117,365 0 0 0 28.3 0