مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
ولانا 1402/01/293   ماهه  سال 1402 100,000,000k 363k 65k299k 26,361 19,179 15,701 3.9 17.8 13.3 4.3 5.3
ولشرق 1402/01/293   ماهه  سال 1402 1,400k 3,998k 2,336k1,662k 54,883 13,264 37,520 27 0.9 58.4 21 0.9 2.3
ولصنم 1402/01/293   ماهه  سال 1402 4,000k 7,118k 1,718k5,401k 414,318 272,457 323,268 81 1.7 24.1 78 4.5 6
ولغدر 1402/01/283   ماهه  سال 1402 1,500k 3,027k 811k2,216k 153,117 87,257 68,119 45 1.3 26.8 41.6 2.3 3.1
ولملت 1402/02/0512   ماهه  سال 1401 1,500k 6,177k 3,333k2,844k 836,062 644,962 1,007,578 672 0.9 54 79.3 16.3 35.4
وايران 1401/10/289   ماهه  سال 1401 1,630k 5,732k 3,384k2,347k 501,656 245,558 228,264 140 0.9 59.1 27.2 4 9.7
ولبهمن 1401/10/289   ماهه  سال 1401 3,200k 11,105k 6,807k4,299k 963,523 906,947 976,197 305 1.4 61.3 22.1 8.8 22.7
ولپارس 1401/08/309   ماهه  سال 1401 2,000k 7,582k 5,027k2,555k 712,953 299,513 288,233 144 1.2 66.3 21.7 3.8 11.3
ولتجار 1401/10/149   ماهه  سال 1401 1,800k 3,652k 1,388k2,263k 284,243 209,822 186,124 103 2.5 38 46.7 5.1 8.2
ولراز 1401/10/269   ماهه  سال 1401 61k 199k 175k24k 37,133 -11,862 -11,652 -191 1.1 88 -31.4 -5.9 -48.8
ولساپا 1401/10/289   ماهه  سال 1401 14,540k 48,274k 28,754k19,520k 2,089,294 1,142,886 1,026,561 71 1 59.6 17 2.1 5.3
ولكار 1401/10/299   ماهه  سال 1401 1,500k 5,859k 3,426k2,434k 420,242 270,053 263,693 176 1.1 58.5 31.3 4.5 10.8
وليز 1401/10/259   ماهه  سال 1401 4,000k 6,463k 5,455k1,008k -345,235 -473,107 -183,195 -46 1 84.4 -217.1 -2.8 -18.2
ولنوين 1400/07/286   ماهه  سال 1400 3,000k 7,909k 3,516k4,393k 828,990 761,147 606,915 202 0.9 44.5 60.2 7.7 13.8