مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
واميد 1402/11/2412   ماهه  سال 1402 343k 2,530k 2,078k0k 472,085 111,804 85,572 10,697 1.1 82.1 5.1 3.4 0
وغدير 1402/10/1312   ماهه  سال 1402 1,300k 108,355k 125,809k0k -3,161,082 -3,253,832 -15,379,147 -1,183,011 42.7 116.1 -397.8 -14.2 0
وكغدير 1402/10/1212   ماهه  سال 1402 20k 97k 55k0k -19,433 16,254 813 1.6 56.8 0 16.8 0
تدبير 1402/10/246   ماهه  سال 1402 71,000k 132,986k 24,100k108,886k 6,723,445 8,145,335 115 1.1 18.1 119.9 6.1 7.5
وبانك 1402/08/296   ماهه  سال 1402 109k 662k 1,029k0k 46,922 8,165 24,913 229 0.8 155.5 4.7 3.8 0
شستا 1402/06/0912   ماهه  سال 1401 340k 13,340k 10,924k0k 2,567,891 2,473,096 1,754,169 5,159 1.1 81.9 33.8 13.2 0
وصندوق 1402/02/0412   ماهه  سال 1401 5,500k 61,859k 29,569k0k 22,022,856 20,914,368 20,601,364 3,746 1.7 47.8 22.5 33.3 0
ونيكي 1400/01/293   ماهه  سال 1400 17,500k 50,873k 7,965k42,908k 3,183,141 3,068,778 175 0.7 15.7 95.5 6 7.2