مقایسه شرکت های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
سامان 1400/02/0512   ماهه  سال 1399 0k 0k 0k0k 33,883 26,977 21,861 2,186,100 0 0 25.1 0 0
وبصادر 1400/02/1512   ماهه  سال 1399 600k 2,998k 1,206k1,792k 725,194 619,169 523,988 8,733 1.2 40.2 64.7 17.5 29.3
وبملت 1400/03/1012   ماهه  سال 1399 2,700k 0k 0k0k 3,451,709 4,913,660 5,096,937 1,888 0 0 147.7 0 0
وپاسار 1400/03/0112   ماهه  سال 1399 500k 2,047k 598k1,448k -26,509 31,689 389,827 780 1.6 29.2 286 19.1 26.9
وپست 1400/01/2912   ماهه  سال 1399 3,233k 289,156k 289,326k-170k 2,118 0 100.1 0 0 0
وتجارت 1400/04/2812   ماهه  سال 1399 28k 0k 0k0k 23,866 -49,126 -18,914 -675 0 0 -18 0 0
وكار 1400/03/2512   ماهه  سال 1399 90k 0k 0k0k -12,546 -12,750 -142 0 0 0 0 0
وگردش 1400/02/2912   ماهه  سال 1399 15,000k 661,774k 642,819k18,955k 420 0 97.1 0 0 0
وملل 1400/04/1912   ماهه  سال 1399 100k 7,532k 3,773k3,759k 1,598,876 1,549,254 1,745,126 17,451 1.5 50.1 72.8 23.2 46.4
دي 1399/10/309   ماهه  سال 1399 6,400k 344,709k 415,586k-70,877k 4,668 0 120.6 0 0 0
سمايه 1399/10/249   ماهه  سال 1399 4,000k 132,147k 455,708k-323,561k -14,704 0 344.9 0 0 0
وخاور 1399/10/309   ماهه  سال 1399 15,000k 341,693k 312,116k29,577k 628 0 91.3 0 0 0
ورفاه 1399/10/309   ماهه  سال 1399 23,326k 1,639,484k 1,548,814k90,669k 189 0 94.5 0 0 0
وزمين 1399/10/309   ماهه  سال 1399 4,000k 421,104k 530,656k-109,552k -10,748 0 126 0 0 0
وسالت 1399/10/119   ماهه  سال 1399 500k 285,700k 284,478k1,222k 661 0 99.6 0 0 0
وسينا 1399/11/119   ماهه  سال 1399 10,000k 342,159k 308,326k33,833k 391 0 90.1 0 0 0
وشهر 1399/10/309   ماهه  سال 1399 15,573k 973,019k 1,174,582k-201,563k -1,352 0 120.7 0 0 0
ونوين 1399/10/309   ماهه  سال 1399 30,426k 1,087,543k 1,040,865k46,679k 532 0 95.7 0 0 0
وآيند 1399/09/176   ماهه  سال 1399 16,000k 2,105,014k 2,264,425k-159,411k -2,361 0 107.6 0 0 0
وپارس 1399/10/096   ماهه  سال 1399 3,514k 25,721k 14,786k10,935k 291,003 292,203 83 3.1 57.5 83.8 1.1 2.7
وانصار 1399/09/2712   ماهه  سال 1397 10,000k 516,493k 496,426k20,066k 511 0 96.1 0 0 0
ومهر 1398/05/1312   ماهه  سال 1397 12,000k 659,743k 641,395k18,348k 302 0 97.2 0 0 0
حكمت 1397/10/309   ماهه  سال 1397 6,000k 49,486k 42,586k6,900k 21 0 86.1 0 0 0
وكوثر 1397/04/1912   ماهه  سال 1396 6,000k 201,631k 195,083k6,548k 16 0 96.8 0 0 0
وقوام 1395/12/166   ماهه  سال 1395 8,000k 645,416k 636,773k8,643k -28 0 98.7 0 0 0
ونور 1395/08/236   ماهه  سال 1395 3,000k 18,203k 14,785k3,418k 68 0 81.2 0 0 0