مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
فزر 1402/11/1412   ماهه  سال 1402 3,000k 32,747k 2,968k0k 2,271,377 23,895,353 24,063,266 8,021 9.7 9.1 442.2 73.5 0
آلومينا 1402/11/089   ماهه  سال 1402 2,000k 67,536k 48,458k0k 12,492,708 9,802,132 8,737,058 4,369 1 71.8 15.8 12.9 0
تكنار 1402/10/259   ماهه  سال 1402 60k 508k 411k0k 107,996 22,377 24,157 403 0.7 80.9 7.2 4.8 0
كاما 1402/10/309   ماهه  سال 1402 20,000k 44,757k 8,442k0k 286,197 2,037,594 2,754,466 138 2.6 18.9 55 6.2 0
كبافق 1402/11/199   ماهه  سال 1402 1,215k 10,193k 5,012k0k 5,181,254 4,217,579 3,744,233 3,082 2.1 49.2 46.4 36.7 0
كچاد 1402/10/309   ماهه  سال 1402 192,500k 807,420k 303,378k0k 159,829,935 154,899,860 164,187,801 853 1.4 37.6 39.3 20.3 0
كدما 1402/08/309   ماهه  سال 1402 250k 1,751k 1,435k0k 375,357 252,824 157,031 628 0.3 82 24.3 9 0
كروميت 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,550k 2,831k 156k0k 546,148 515,097 515,098 332 4.9 5.5 76.7 18.2 0
كگهر 1402/07/249   ماهه  سال 1402 25,000k 404,362k 273,779k0k 125,912,912 127,342,373 111,045,348 4,442 1 67.7 37.7 27.5 0
كمنگنز 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,480k 8,106k 3,313k0k 1,897,054 1,646,334 1,667,038 1,126 1.2 40.9 45 20.6 0
كمين 1402/10/289   ماهه  سال 1402 100k 658k 333k0k 16,148 13,913 139 0.4 50.6 0 2.1 0
كنور 1402/10/309   ماهه  سال 1402 12,771k 96,116k 49,134k0k 23,038,186 22,731,078 26,977,519 2,112 1.1 51.1 65.6 28.1 0
اپال 1402/07/196   ماهه  سال 1402 38,876k 164,953k 104,663k0k 8,928,308 6,719,863 6,654,543 171 1 63.5 15.6 4 0
تاصيكو 1402/08/296   ماهه  سال 1402 7,500k 13,084k 3,555k0k -10,207 28,921 39 0.3 27.2 0 0.2 0
تجلي 1402/08/276   ماهه  سال 1402 2,000k 5,187k 3,047k0k -75,923 -232,539 126,336 63 1.1 58.7 51.2 2.4 0
كروي 1402/08/306   ماهه  سال 1402 354k 859k 419k0k 55,726 3,699 3,005 8 1.4 48.8 1.4 0.4 0
كگل 1402/09/156   ماهه  سال 1402 15,000k 81,358k 47,556k0k 9,336,968 8,459,629 6,974,826 465 1.5 58.5 14.9 8.6 0
ومعادن 1402/10/196   ماهه  سال 1402 950k 1,062k 78k0k 18,611 -8,859 28,060 30 5.2 7.4 8.6 2.6 0
وامير 1400/06/1612   ماهه  سال 1399 50k 0k 0k0k 1 0 0 0 0 0