مقایسه شرکت‌های هم گروه

نمادتاریخ
انتشار
دورهسرمایهدارایی کلبدهی کلح ص سهام سود ناخالصسود عملیاتیسود خالصسود هر سهمنسبت جارینسبت بدهیحاشیه سود خالصROAROE
كپرور 1402/10/309   ماهه  سال 1402 1,710k 10,412k 4,098k0k 2,127,988 2,013,670 2,139,036 1,251 2 39.4 17.6 20.5 0
كزغال 1402/10/309   ماهه  سال 1402 3,500k 36,443k 23,221k0k 8,515,014 8,506,681 8,603,416 2,458 1.3 63.7 30.1 23.6 0
كشرق 1402/10/309   ماهه  سال 1402 84k 2,033k 1,195k0k 431,564 291,155 239,395 2,850 0.6 58.8 13.5 11.8 0
كطبس 1402/10/289   ماهه  سال 1402 785k 6,282k 2,786k0k 1,913,799 1,676,162 1,354,051 1,725 1 44.4 32.6 21.6 0